پایان چهل و نه و پنجاه ماهگی

درخواست حذف این مطلب
آغاز پنج سالگی کم و بیش بهتر است،هر چند که هنوز پر از گریه و جیغ و داد و گیرهای الکی از نوع طاها هست،هرچند که دعوا و کتک کاری و گاز و موکشیدن بیشتر شده ،ولی من بهترم شاید حال بهتر من مربوط باشد به روزهای خوب اسفند و سال نو،هر چه هست،من با روزهای پنج سالگی از سر دوستی وارد شده ام،امیدوارم بتوانم ادامه دهم و تاثیرش را هم ببینم. بالا ه پنجاه ماه تجربه مادری آنقدر پخته ام کرده که بعضی جاها و در برابر برخی رفتارها صبر داشته باشم و مطمئن باشم که گذر زمان بهترین راه چاره است. سال نو مبارک